Teslis sxs

Bu nedenle kültürel tavrını ve felsefesini, bir filozof gibi değil, fakat devrimin stratejisine, aşamalarına, eylem planına göre toplumun gündemine getirmiştir.1924 öncesinde henüz laiklik ilkesi kabul edilmemiş, halifelik bile kaldırılmamıştır.\ KAYNAK YAYINLARI ATATÜRK Din ve Laiklik Üzerine Bu kitabın yayın haklan Analiz Basım Yayın Tasarım Uygulama Ltd. Birinci Basım: Ağustos 1997 ikinci Basım: Aralık 1997 Teknik Hazırlık: Analiz Basım Yayın Baskı: Yaylacık Matbaası ISBN: 975-343-184-8 KAYNAK YAYINLARI: 230 KAYNAK YAYINLft RI ANALİZ BASIM YAYIN TASARIM UYGULAMA LTD. İstiklal Caddesi 184/4 80070 Beyoğlu-İstanbul Tel: (0212) 252 21 56 - 252 21 99 Faks: 249 28 92 ATATÜRK Din ve Laiklik Üzerine Derleyen: Doğu Perinçek- İÇİNDEKİLER SUNUŞ 11 BİRİNCİ BÖLÜM 1909-1919 KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ 31 Mart Vakası Üzerine istanbul Halkına Beyanname 31 Mart Vakası Üzerine istanbul Kara ve Deniz Kuvvetlerine Beyanname Musa ve Isa Allah'ı inkâr Mümkün müdür?Ruh Kuvveti 18 20 20 21 İKİNCİ BÖLÜM 1919-1924 SİYASAL DEVRİM DÖNEMİ İslam Çeteleri Muhammed Ümmetinin Hürriyet ve istiklali için Hilafete Bağlılık Hilafeti Korumak Allah ve Peygambere Niyaz Hilafet Merkezinin İşgaline Tepki Hilafetin Kuşatılmış Durumu Mukaddesatı Kurtarmak Saltanat ve Hilafet Makamlarının Ayrılmazlığı , İslam Âleminin Kuvvetleri' İslam Âleminin Uyanışı ve Yardımı Halife Haindir ve Düşmanın Elindedir (1) Halife Haindir ve Düşmanın Elindedir (2) Hilafet Makamına Verilecek Yetkiler İngilizler ve Halife islam Âleminin Hilafete Bağlılığı 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 29 30 31 31 17 17 Hilafetin Özgürlüğünü Geri Vermek Geleneksel inançlardan Arınmış Milli Eğitim Allahın Yardımı ve Milletin Yenilmez Gücü Panislamizm Hilafet Makamını İşgal Edenlerin Meşruluk Şartı 31 Mart Vakası Halife Milletin Efendisi Yapılamaz Panislamizm Kompradorlara ve Hilafetçilere Tavır Arapça Öğrenmenin Gereksizliği Cami Kürsüsünden Halkı Aydınlatacak Olanların Niteliği İstanbul, Peygamber, Hilafet Hilafet Makamı Halkındır Dini Değerler Evliyalara Değil, Mehmetçiğe Güvenmek Akıl ve Safsata Bilim ve Mantıksız İnançlar Tanrının Birliği, Büyüklüğü ve Son Peygamber Dine Saygı, Halifelik ve Milli Egemenlik Milli Egemenlik ve Halife Halife Abdülmecid'e Kutsal Emanetleri Teslim ve Kutlamaları Bildirmek Üzere Meclis'ten Bir Heyetin Seçilerek Gönderilmesine Dair Meclis Reisliği Tezkerelerine İlişkin Olarak Şeyhislamlar, Ayet, Hadis, Gericilik Saltanat TBMM ve Halife, Devrim ve Gericilik Din, Heykel ve Resim Halifelik ve Milli Egemenlik İslam ve Kadın Hükümdarların Çevresindeki Gericiler İslam Dini, Akıl, Fen ve Bilim İslam ve Ruhbanlık, Din Eğitimi Dini İnceleyecek Bilginlerin Yetiştirilmesi İslam Âlemini Birleştirme Siyaseti Din, Kadın ve Bilim 32 32 3233 33 33 34 34 35 36 36 37 37 37 38 38 38 39 49 49 50 50 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 Allah ve Müslümanların Kuvveti Anneden Alman Din Eğitimi Müslüman Olmayan Unsurlar Allah'ın ve Kuran'ın İstediği Hükümet Örtünme İslam Âleminde Bölünmeler Şeriattaki Şûrayla Hükümet Esası Medrese Eğitimi Dinsizlik ve İnanışı Güzelleştirmek Yaratılış, Adem ve Havva Halifelik ve Panislamizm Allahın Çalışma Emri İslam ve Miskinlik Allah, Cami, Hutbenin Dili Asıl Etken: İktisat Hükümdarların Allah Tarafından Gönderildiği Teorisi Kanaatkârlık, Allah ve Akıl Hâkimiyet ve İstiklalin Yaratıcısı Yaratılış ve Ortaklaşa Çalışma Şeriat, Din Eğitimi ve Aile Din, Akıl, Mantık, Kamu Yararı Çağdaş Olmak ve Kâfirlik İslam Ülkelerinin Esareti İslamın Kavimlere Kabul Ettirilmesi ve Türkler İslam-Hıristiyan Düşmanlığı İslam ve Türklerin Milli Benliği İslamiyet, Ruhban Sınıfı, Hocaların Giyimi Dinin Zorbalığa Alet Edilmesi, Ulemanın Rolü, Gericiliğe Devrimci Dikta Gericiliğe Şiddetli Karşılık Batıl İnançlar ve Gerçek İslam Ulema, Hakiki Şeriat, İbnî Rüşd'ler Milletleri Esaretten Kurtaran Büyük Fikir Akımları Fransız Devrimi, Doğu'dan Batı'ya Yürüyüş Türk Tarihinde İslamın ve Halifenin Rolü, Dine İnanma Gericiliği Ezmek 56 57 58 58 59 60 60 61 63 63 64 64 65 65 67 68 69 69 70 70 71 71 71 72 73 73 74 75 77 77 77 78 78 79 80 Peygamber ve Danışma Peygamber'in Dünyaya Bildirisi Panislamizm ve Panturanizm Bin Yıl Öncesinin Kanunları, Mecelle ve Çağdaşlık Gerici Hareketleri Boğmak Dinsizlik Değil Maddilik İslam ve Siyaset ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 4 MART 1924 SONRASI TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DEVRİM DÖNEMİ Halifeliğin Kaldırılması Hilafet, Patrikhane, Hahamlık Milli Ahlakın Temeli Halife ve Sultanların Despotluğu Köhne Zihniyetler, Uygarlık ve Fen Bilim ve Fen Dışında Yolgösterici Aramak Kutsal Kitapları Tanık Gösteren Rehberler Din ve Ahlak Cumhuriyetin İftihar Ettiği Hoca Bağnazlık ve Uygarlık Şeriat Oyunları ve Geçmişin Zorbalık Kurumları Halifelik Dini Fikirlere Saygı Akıl, Mantık ve Zekâ ile Hareket Etmek İslam Dünyası ve Uygarlık Sultan ve Halifelerin Düşmanla İşbirliği Halife, Eğitim ve Öğretimin Birliği Devrimi Kabul Etmeyen Zihniyetler Darmadağın Edilecek Şeyhler, Dervişler, Tarikat Reisleri Müftü, Hatip ve İmamlar Tekkeler Şapka ve Hocalar Dünya İhtiyaçlarını Esas Alan İdare Din ve Mezhep Bağı 81 81 82 82 82 83 83 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 94 Din ve Millet Halifelik ve Milli Egemenlik Allah'ın Gölgesi ve Millet Hoca ve Öğretmen Müslümanların Halifesine İsyan Milletin Aldatılması Namaz Panislamizm Din Oyunu Aktörleri Belki Birtakım Kafalar Kesilecektir Halife Abdülmecit Efendi Devletin Dini, Egemenlik, Vicdan Özgürlüğü Geçiş Döneminde Halifeye Tavır Dine Saygı Bayrağının Anlamı Tekkeler, Zaviyeler, Türbeler, Tarikatlar Atatürk'ün El Yazısıyla Allah'ın Doğuşu Atatürk'ün El Yazısıyla Muhammed ve İslamiyet Atatürk'ün El Yazısıyla Dinin Rolü Eski Kanunlara Bağlanmak Kur'an'ın Çevirisi ve Din Adamları Camiler Kutsal Tabiat Talih En Önemli Etken: İktisat Hayatın Doğuşu ve Evrim Akıl Dünyanın Oluşumu Milletin Maneviyatına Saldıranlar, Menemen Olayı ve Kubilay İnsanlık Allah'ı Yarattı İnsanı Tabiat Türetti Tabiat, İnsan Zekâsı, Bilinmezciliğin Reddi İnsan Zekâsı ve Tarih Ahretin Reddi Ulusal Manevi Kuvvet 95 95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 102 110 112 113 115 137 171 232 232 232 232 233 233 234 235 235 235 236 236 237 237 238 239 Gökten İndiği Sanılan Kitaplar Siyasete Yön Veren Temel: Kültür ve Ekonomi Kara Bağnazlık Atatürk'ün El Yazısıyla CHP Kongresi İçin Program Taşiağı'nda Dışdinseltçilik (Laiklik) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ANILARDA AKTARILANLAR Din İlerlemeye Engel Kur'an'ı Çevirmek Dua Hz. Bu nedenle derlemenin eksiksize yakın olduğu söylenebilir.

Bu program özetle, emperyalizmin ve Osmanlı Devleti'nin iktidarına son vermek ve onlarla işbirliği yapan iç gericiliği tasfiye etmekti.

Fiilen var olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Ne var ki halifelik, cumhuriyetle bağdaşmıyordu; sultanlığın bir kalıntısıydı. O dönem için ideolojik sorun, milli egemenlik doktrinini hâkim kılmaktı.

Milli egemenlik teorisine göre, iktidar, kayıtsız şartsız "millete" aitti ve paylaşılamazdı. Meclis'te halifeliğin kaldırılması için yapılan görüşmelerde, Başbakan İsmet Paşa, "Kurtuluş Savaşı sırasında millete ve orduya, 'Halife düşmanınızdır, sizi esir etmek isteyenlerle beraber olmuştur' diye açıktan açığa söyledik" der. Bu amaçla, ideolojik mücadele, özellikle iktidarın kaynağının ilahi olduğu teorisinin yıpratılmasına yönelikti.

Böylece zamanın akışı içinde O'nun düşüncesindeki gelişme ve olgunlaşma da izlenebilir.

Daha önemlisi, Atatürk'ün düşünceleri ile Kemalist Devrim pratiği arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

785 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*