Fegned xxx

Wat beleekent dat, nden de Belgsche staat wel bestaat, de twee rolken de dezen staat schragen, elk afzonderljk hun karaktertrekken behouden, omdat de Vlamng Nederlandsch spreekt zooals de Hollander, en de Waal Fransch (preekt, zooals de Franschman.

Hg wenscht het monöpolum der stekjes j Turkge mts een leenng von 50 mlloen dollars aan 7%. - Oude beschavng Queretaro, de tragsche en roemrjke stad. De stad met de honderd koepels s voor dt land, wat Phladelpha, met zgn hall en vrghedsklok 18 voor de Vereengde. Tusschen de boomen met groote roode bloemen, waarvan de bloembladen lgken op platte vngers, bemerkt men de torens en de gekleurde open torentjes, bedekt met cazulejos», veelkleurg gleswerk. Hü brandt goed en traag, de «Harle- BEKE» tabak Van de Putte. De ongelukkge was overleden tengevolge van eene hartaandoenng. Toen let hg hunne handen vallen en wendde zch naar de deur O, Henry, wat ben je goed voor ons! Toen de deur gesloten was, sprak Mchael endelgk Sabne mgne egen vrouw: flusterde hg en strekte zün armen ut. Dat er ook een Belg beslaat, dat weten nu de nboorlngen van Congo oo! eenge land waar wg onra natuurljke gave ongebredeld hebben kunnen tot utng brengen. Des ondanks, bestaat er n Belgë een polteke school de beweert dat de Belg egenljk een deologsche superconstructe s, en, dat, wanneer men het Belgsch vr ms afkrabt, een Vlamngof een Vaal te voorschjn kemt. Maar, sedertden, s de ramp van 1914 over ons gekomen, en zelfs, nden de paradox n den tgd met een schjn van waarhed kon worden volgehouden, vandaag komt het mj voor, n alle geval, dat de Beg een type s, de moeljk kan worden genegeerd. Het ontkennen van het bestaan van den Belg wordt vooral voorgehouden door een paar groepen van natonalsten, waarvan de eenen behooren tot de Nederlandsche kultunr, en de anderen tot de Fransche ultuur. .0 Belgë wlden anne:;eeren aan Frankrjk, of ten mnste, eee Franschen konng n Belgë doen utroepen. Zj waren de partjgangers van den hertog van Nemours. sedert de Franschte -bezettng,- reeds gedeelteljk verfrascht was, zoodrt het wetteljk Belgë, het Belgë dat kesrecht had, een eentalg volk van franschsprn : konden was na de omwentelng van 1EC0. Maar, naar mgn bescheden oordeel, s er méér overeenkomst tusschen een Vlamng en een Waal, dan tusschen een Vlamng en een Hollander of tusschen een Waal en een Franschman. En nden u de stellng paradoxaal voorkomt omdat gj noot op het vasteland hebt geleefd, weet dan dat het psychologsch motef voor saamhoorghed net mnder sterk s,en de man de dat gevoel heeft ontwkkeld n Belgë s nemand anders dan Wllem II. Aanvankeljk was er sprake van, dat Schacht, de pas te" Bergn een scherp conflct met de Rgksregeerng had gehad n verband met de Rjksfnancën,, net naar Den Haag zou komen, ook al was het nl*-t langer dfe socaal-democraat Hferdng, maar de man der Volkspartg Moldcnhauer, dj? Op 13 Januar kwam de Rgkspresdent eehter toch en denzelfden dag las de Amerkaansche voorztter van het Bank-oomté Reynolds een bref van hem voor, waarn Schacht verklaarde, dat hg aan de deelnemng van de.rgksbank voor de bgeen- Irengng van het grondkaptaal der Herstelbank polteke en fnanceele voorwaarden moest verbnden. HET WINTERBOER Is weer verschenen Geb, fr 4.5, ngen. De utvndng der schekundge lucfers dagteekent "van MIDDELEEUWSCH STADHUI IN DENEMARKEN VÉRRÖLD Het mdnelëeuwsche stadhus van Randers (Denemarken) s vandaag twee meter naar het N*JO*den verplaatst. Want, wjj allen n Europa, wj weten dat gjj bes.aat, zelfs dan wanneer wü U noot hebben gezen. spoelen, naalden, ent voor ALLE merken Verkooo op Itomptant en me gemak var oetalng:.., S J. Het zou zeer moeljk zgn dezelfde vraag te stellen voor een Inwoner van Groot-Brtanje. démarcheur* (belletrekkers) controleurs nspecteurs, d recteurs en nog andere leurs ntet moetur leven van de wnst op eder machen Steeds n magazjn keus van 00 machlener denstg voor alle bedrjven of hushoudens Herstellngen /erwsse lngen vervangng stukken, onderdeeten.

210 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*